PRIVACYVERKLARING EN ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY VERKLARING in het kader van de wet AVG

Gastvrijheid en persoonlijke aandacht zijn verweven in het DNA van ‘a matter of Taste’. Om dit optimaal te kunnen verlenen, willen we graag weten wie u bent en wat uw wensen zijn. Met deze informatie gaan we uiteraard uiterst zorgvuldig om. Vertrouwen en discretie zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij doen er alles aan om de privacy van u, uw gasten en relaties te waarborgen. Welke informatie wij nodig hebben en waarvoor wij deze informatie  gebruiken, daar zijn we dan ook graag zo transparant mogelijk over.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE MOGELIJK VAN U?

Uw gegevens                                        

NAW-gegevens: Gebruiken wij voor facturatie, klantcontact, commercieel contact
E-mail: Gebruiken wij voor klantcontact, commercieel contact en nieuwsbrieven mits u hiervoor toestemmingheeft gegeven
Telefoonnummer: Gebruiken wij voor klantcontact, commercieel contact
Functietitel: Gebruiken wij voor klantcontact, commercieel contact
Contacthistorie: Gebruiken wij voor toekomstige dienstverlening en operationele uitvoer
Klantverleden: Gebruiken wij voor toekomstige dienstverlening en operationele uitvoer
Dieetgegevens: Gebruiken wij voor operationele uitvoer evenementen en dienstverlening
Operationele documentatie: Gebruiken wij voor operationele uitvoer evenementen
Bankgegevens: Gebruiken wij voor facturatie

HOE VERZAMELEN WIJ DEZE GEGEVENS?
We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om een eventuele overeenkomst te sluiten en deze zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

WANNEER EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
• voor een effectief en persoonlijk contact
• om de uitvoer van dienstverlening optimaal te laten verlopen
• voor de administratieve afhandeling van diensten en producten
• om u op de hoogte te kunnen houden van actualiteiten en promotiedoeleinden.

Er wordt door foto- en videoprofessionals soms beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor drukwerk en digitale communicatie vanuit ‘a matter of Taste’. Wij benadrukken dat wij hierbij uiterst zorgvuldig omgaan met uw privacy. Wij volgen hierin de richtlijnen van het Portretrecht. Wanneer u zelf beeld aanlevert, dan geeft u hiermee toestemming dat we deze beelden ook mogen gebruiken. Indien u dit niet wenst, verzoeken wij u dit dan bij het verstrekken van de beelden aan te geven.

BEWAARPERIODE van uw PERSOONSGEGEVENS
• Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar worden bewaard.
• Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of bij goedkeuring langer bewaren.

COOKIES
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard. Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken.

DOORGIFTE AAN DERDEN
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van (externe) gecertificeerde datacentra voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze hostingprovider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Voor een juiste, efficiënte opslag en verwerking maken wij ook gebruikt van een gecertificeerd CRM-systeem dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van cybersecurity.

E-MAIL
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

UW RECHTEN
U hebt het recht:
• in te zien welke gegevens wij van u gebruiken.
• uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
• uw persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
a matter of Taste
Herenmarkt 99
1013 EC  Amsterdam
T 020-6257528
info@taste.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘A MATTER OF TASTE’ 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Opdrachtnemer
‘a matter of TASTE’
(handelsnaam van de Besloten Vennootschap: Nieuw Amsterdam Horeca)

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel op gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Reserveringswaarde
De reserveringswaarde is het totale bedrag van de laatst verstuurde kostenprognose die is opgesteld door opdrachtnemer  voor de annulering van het overeengekomen evenement

AV
Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1           De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2.2           Afwijken van de AV is slechts schriftelijk mogelijk na uitdrukkelijke instemming van opdrachtnemer.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN
3.1           Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen de termijn intrekt. Na deze periode vervalt de aanbieding automatisch.

3.2           Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 dagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3           Opdrachtnemer is pas gebonden als zijn schriftelijk aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft.

3.4           Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum van uitvoering een tot 10% lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer. Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten meer dan 10% van het oorspronkelijk aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regel is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5           Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.6           Overeenkomsten gesloten voor derden aangegaan door tussenpersonen (organisatiebureaus, evenementenbureaus e.d.) al dan niet in naam van hun relatie(s) worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door derden, zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.7           Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, of aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN
4.1           Alle prijzen zijn inclusief BTW. Overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2           Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3           Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdractnemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen.

4.4   Prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5           De eventuele kosten te heffen door het bureau voor beeld/muziek auteursrechten (Buma, Sena, Videma), komen voor rekening van de opdrachtgever van opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 – BETALING
5.1           De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2           Indien een (aan)betaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.3           Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening en/of opschorting.

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN
6.1           Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert, kunnen door opdrachtnemer annuleringskosten in rekening worden gebracht.

6.2           Bij annulering meer dan 4 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de dienst zou worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen, behoudens de volledige locatiekosten (inden van toepassing).

Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 45% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 95% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).            

6.3           Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.

6.4           Indien de door opdrachtgever gekozen locatie na totstandkoming van de overeenkomst –om wat voor reden dan ook- niet langer beschikbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst te annuleren zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding.

6.5           Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 7 – UITVOERING
7.1           De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2           Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3           Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4           Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden.

7.5           Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van die toestemming. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 8 – TRANSPORT EN WERKOMSTANDIGHEDEN
8.1           Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de ter uitvoering van de opdracht benodigde goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.2           Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

ARTIKEL 9 – RECLAME (KLACHTEN)
9.1           Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

9.2           Enig  gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.3           Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

9.5           In geval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of e-mail ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht.  Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKLIJKHEID
10.1         Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2         Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

10.3         Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10.4         Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.5         Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.

10.6         Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichting materialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.7         Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/ of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.8         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.9         Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

ARTIKEL 11 – EIGENDOM GOEDEREN
11.1         Schade aan of verlies van door opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN
12.1         Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.

ARTIKEL 13 – GEHEIMHOUDING EN PRIVACY
13.1         Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

13.2         Gegevens van opdrachtgever zullen nimmer zonder zijn voorafgaande toestemming aan derden worden verstrekt.

13.3         Opdrachtnemer zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet voor een ander doel aanwenden dan waarvoor deze zijn verkregen.          

Neem contact
met ons op!

CONTACT