ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Opdrachtnemer

De besloten vennootschap ‘a matter of TASTE’ B.V.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering

De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel op gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen

Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Reserveringswaarde

De reserveringswaarde is het totale bedrag van de laatst verstuurde kostenprognose die is opgesteld door opdrachtnemer voor de annulering van het overeengekomen evenement

AV

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2.2 Afwijken van de AV is slechts schriftelijk mogelijk na uitdrukkelijke instemming van opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN

3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen de termijn intrekt. Na deze periode vervalt de aanbieding automatisch.

3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 dagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Opdrachtnemer is pas gebonden als zijn schriftelijk aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft.

3.4 Opdrachtgever kan tot 7 dagen voor de datum van uitvoering een tot 10% lager aantal dan het oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer.
Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten meer dan 10% van het oorspronkelijk aantal, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering waarop artikel 6.1 van overeenkomstige toepassing is. In dat geval bepaalt opdrachtnemer de creditering aan de hand van de gegevens vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging. Deze regel is van overeenkomstige toepassing op assortimentswijziging door opdrachtgever voor de dag van uitvoering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.5 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.6 Overeenkomsten gesloten voor derden aangegaan door tussenpersonen (organisatiebureaus, evenementenbureaus e.d.) al dan niet in naam van hun relatie(s) worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door derden, zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.7 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, of aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdractnemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen.

4.4 Prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5 De eventuele kosten te heffen door het bureau voor beeld/muziek auteursrechten (Buma, Sena, Videma), komen voor rekening van de opdrachtgever van opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 5 – BETALING

5.1 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2 Indien een (aan)betaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening en/of opschorting.

 

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN

6.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert, kunnen door opdrachtnemer annuleringskosten in rekening worden gebracht.

6.2 Bij annulering meer dan 4 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de dienst zou worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding te betalen, behoudens de volledige locatiekosten (inden van toepassing).

Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 45% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde* te betalen, alsmede de volledige locatiekosten (indien van toepassing).

6.3 Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.

6.4 Indien de door opdrachtgever gekozen locatie na totstandkoming van de overeenkomst –om wat voor reden dan ook- niet langer beschikbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst te annuleren zonder dat opdrachtnemer gehouden is tot enige vergoeding.

6.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 7 – UITVOERING

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden.

7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van die toestemming. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 8 – TRANSPORT EN WERKOMSTANDIGHEDEN

8.1 Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de ter uitvoering van de opdracht benodigde goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

 

ARTIKEL 9 – RECLAME

9.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 dagen na uitvoering van de opdracht. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

9.2 Enig gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

9.5 In geval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of e-mail ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKLIJKHEID

10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10.4 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.5 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.

10.6 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichting
materialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van
opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/ of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.9 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11 – EIGENDOM GOEDEREN

11.1 Schade aan of verlies van door opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

 

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN

12.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de rechtbank te Amsterdam.

Neem contact
met ons op!

CONTACT